Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตาก โดยมีเขตติดต่อดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ , อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา , องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรและองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น , องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และอำเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามีเนื้อที่ประมาณ  1,314,963 ไร่(2,103.94 ตารางกิโลเมตร)
ภูมิประเทศ   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและแม่น้ำ(อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล)
การคมนาคม   การคมนาคมใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเพียงทางเดียว

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับอำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  และอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากขุนห้วยอุมปาด  บริเวณพิกัด  MV 475695  ไปทางทิศตะวันออกตามสันดอยหัวมดระยะทางประมาณ  8.5  กิโลเมตร  ถึงดอยหัวมดบริเวณพิกัด  MV 535675  ไปทางทิศตะวันออกตามสันดอย  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  ถึงดอยยาว  บริเวณพิกัด  MV 555685  ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  ถึงลำน้ำปิง บริเวณพิกัด  MV 652715  ไปทางทิศใต้ตามลำน้ำปิง  ระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตรถึงจุดบรรจบระหว่างลำน้ำแม่ตื่นกับแม่น้ำปิง  บริเวณพิกัด  MV 675261  ไปทางทิศตะวันออกตามสันเขา  ผ่านห้วยบวกขอน ห้วยแม่น้ำก๋า ดอยผาไข่ บริเวณพิกัด MV 906385 ระยะเวลาประมาณ 36 กิโลเมตร ลงมาทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ดอยผาแดง บริเวณพิกัด MV 931318 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 135.5 กิโลเมตร 
 
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลยกกระบัตร ตำบลสามเงา ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากดอยผาแดง บริเวณพิกัด MV 931318 ไปทางทิศใต้ผ่านดอยขุนเม่น ดอยไม้แดง ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงดอยน้อยเหนือ บริเวณพิกัด MV 975195  ไปทางทิศใต้ตามสันดอย ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงสันเขื่อนภูมิพล ด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด MV 973062 ไปทางทิศใต้ตามสันดอยระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ผ่านดอยน้อยใต้สิ้นสุดที่ห้วยสามเงาน้อยบริเวณพิกัด MU 972973 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  36.5 กิโลเมตร
 
ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลท้องฟ้า ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากห้วยสามเงาน้อย บริเวณพิกัด MU 972973 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านดอยสอยมาลัยถึงบริเวณพิกัด MV 797004  ผ่านเขากิ่วสามล้อ  ดอยขี้เปอะ ห้วยน้ำหวาน ห้วยวัว บริเวณพิกัด MU 754944 ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ถึงนำน้ำแม่ตื่น บริเวณพิกัด MU 672989 ขึ้นไปทางทิศเหนือตามสันเขาถึงบริเวณพิก้ด  MV 560119 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 65 กิโลเมตร
 
ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยเดื่อ บริเวณพิกัด  MV 560119  ไปทางทิศเหนือ ผ่านห้วยหมี่ ห้วยอุมหลวง  ดอยม้าวิ่ง  เขาขุนแม่ตื่น ดอยหลังเมือง ระยะทางประมาณ 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th