Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
จำนวนประชากร (แยกชาย – หญิง  และครัวเรือน)

ประชากรทั้งสิ้น   2,095  คน 
         ชาย     จำนวน     1,074  คน 
         หญิง    จำนวน     1,021  คน 

ครัวเรือน              846  ครัวเรือน
    จำนวนครัวเรือน        ชาย        หญิง           รวม
หมู่ที่.1   บ้านอูมวาบ 155    178     150      328
หมู่ที่.2 บ้านนาไฮ 78    110     112      222
หมู่ที่.3 บ้านหินลาด 151    204     215      419
หมู่ที่.4 บ้านโสมง 184    244     228      472
หมู่ที่.5 บ้านสันป่าป๋วย   278    338     316      654

(ที่มาข้อมูล  ทะเบียนราษฎร์อำเภอสามเงา   ณ  เดือน   กันยายน  2558) 
เขตพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก มีเขตการปกครอง  รวม  5  หมู่บ้าน  คือ

     1.  หมู่ที่  1  บ้านอูมวาบ         มีเนื้อที่  283.03 ตร.กม.
     2.  หมู่ที่  2  บ้านนาไฮ           มีเนื้อที่  123.75 ตร.กม.
     3.  หมู่ที่  3  บ้านหินลาด        มีเนื้อที่  336.12 ตร.กม.
     4.  หมู่ที่  4  บ้านโสมง           มีเนื้อที่  601.20 ตร.กม.
     5.  หมู่ที่  5  บ้านสันป่าป๋วย    มีเนื้อที่  565.67 ตร.กม.


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th