Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ( กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
                   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือ  สิ่งปลูกสร้างนั้น
                    ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ได้แก่  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง   และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น   และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น   เช่น  ให้เช่าใช้เป็นที่ทำการค้าขาย  ที่ไว้สินค้า  ที่ประกอบอุตสาหกรรม   ให้ญาติ   บิดามารดา   บุตร  หรือผู้อื่นอยู่อาศัย  หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ  เพื่อหารายได้  และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
                    ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 1. 1. เจ้าของทรัพย์สิน
          2. เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด

         ระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
         หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  สำเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ – สัญญาซื้อขายโรงเรือน
  สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน
  ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ทะเบียนพาณิชย์,
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท ,งบดุล
  ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน
  ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
  หลักฐานอื่น ๆ  ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
   แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี
   หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด.2 แทน)
 ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน  ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบภรด.2  ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน   หรือจะมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้   การมอบต้องทำเป็นหนังสือและปิดแสตมป์ตามกฎหมาย
 
         ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 1. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2)
  พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่ต้องเสีย
  พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 30 วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม
         อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 1. ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
  อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
 
                   เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินค่าภาษีต้องไปชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม
 1. ชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 2.5 ของค่าภาษีค้าง
  ชำระไม่เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 5 ของค่าภาษีค้าง
  ชำระไม่เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 7. 5 ของค่าภาษีค้าง
  ชำระไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 10 ของค่าภาษีค้าง

                   การชำระค่าปรับ
                   ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน        200 บาท
 
                   บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตนกำกับไว้ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
  ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียด ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
  ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรหรือโดยความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่หลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
                   การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด (ภรด.9) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด
ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th