Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการประชาชน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชน
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ( กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
                   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือ  สิ่งปลูกสร้างนั้น
                    ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ได้แก่  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง   และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น   และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น   เช่น  ให้เช่าใช้เป็นที่ทำการค้าขาย  ที่ไว้สินค้า  ที่ประกอบอุตสาหกรรม   ให้ญาติ   บิดามารดา   บุตร  หรือผู้อื่นอยู่อาศัย  หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ  เพื่อหารายได้  และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
                    ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 1. 1. เจ้าของทรัพย์สิน
          2. เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด

         ระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
         หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  สำเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ – สัญญาซื้อขายโรงเรือน
  สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน
  ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ทะเบียนพาณิชย์,
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท ,งบดุล
  ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน
  ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
  หลักฐานอื่น ๆ  ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
   แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี
   หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด.2 แทน)
 ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน  ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบภรด.2  ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน   หรือจะมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้   การมอบต้องทำเป็นหนังสือและปิดแสตมป์ตามกฎหมาย
 
         ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 1. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2)
  พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่ต้องเสีย
  พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 30 วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม
         อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 1. ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
  อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
 
                   เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินค่าภาษีต้องไปชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม
 1. ชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 2.5 ของค่าภาษีค้าง
  ชำระไม่เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 5 ของค่าภาษีค้าง
  ชำระไม่เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 7. 5 ของค่าภาษีค้าง
  ชำระไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 10 ของค่าภาษีค้าง

                   การชำระค่าปรับ
                   ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน        200 บาท
 
                   บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตนกำกับไว้ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
  ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียด ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
  ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรหรือโดยความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่หลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
                   การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด (ภรด.9) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด
 
ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2561