Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
กลุ่มแปรรูปปลาย่างคุ้มเสลียมและกลุ่มปลาย่างบ้านสันป่าป๋วย
Responsive image
 
กลุ่มแปรรูปปลาคุ้มเสลียมและกลุ่มปลาย่างบ้านสันป่าป๋วย
 

   
 
ประวัติความเป็นมา
บ้านสันป่าป๋วย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบ้าน คือ กลุ่มบ้านสันป่าป๋วย กลุ่มบ้านดงเสลียม กลุ่มบ้านห้วยรินและกลุ่มท่าเรือเขื่อนภูมิพล พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นภูเขาและป่าไม้ เป็นพื้นที่ราบสูง บางพื้นที่มีที่ราบส่วนใหญ่อยู่สองข้างลำห้วยซึ่งชาวบ้านอาศัยลำห้วยนี้ ใช้ดำรงชีวิต นั้นหมายถึงการบริโภค การเกษตร ทำนา และเลี้ยงวัว ควาย อาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำนา ส่วนการเลี้ยงวัวมีทุก
หลังคาเรือน ชุมชนดำรงชีวิตคู่กับทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาหลังจากได้มีโครงการสร้างเขื่อนยันฮี (เขื่อนภูมิพล) เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2502 ทำให้ชาวบ้านต้องปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพตามสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรของชุมชนลดลง ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงจากเดิม อันเป็นผลมาจากการก่อสร้างเขื่อนฯ นั้น ทำให้ชุมชนปรับตัวในการดำรงชีวิตในพื้นที่ นั่นก็คือ เริ่มหันมาประกอบอาชีพการประมงที่มีรูปแบบเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเกิดช่องทางการสร้างรายได้จากการประมงเพิ่มขึ้น โดยมีพัฒนาการมาจากการสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษ ในระยะแรกของการจัดตั้งกลุ่มเกิดมาจากการทำประมงในเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นการหาปลาเพื่อนำมาขายเป็นประเภทปลาสด ในช่วงปี พ.ศ. 2514 ราคาปลาสด กิโลกรัมละ 3 บาท ต่อมาชุมชนได้เล็งเห็นว่าควรเพิ่มมูลค่าในการผลิตเนื่องมาจากจำนวนปลาที่หาได้จำนวนมากประกอบกับสร้างมูลค่าเพิ่มจึงได้ทำการแปรรูปปลาจากปลาสดเป็นปลาย่างรมควัน ขายราคากิโลกรัมละ 7 บาท ถือได้ว่าสร้างรายได้แก่ครัวเรือนในชุมชนได้เป็นอย่างดีในช่วงนั้น คนในชุมชนจึงได้หันมาประกอบอาชีพการประมงมาจนถึงปัจุบัน 
ในปี พ.ศ. 2549 ถือว่าชุมชนได้มีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่ง คือ การจัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงเสลียมขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานบนฐานประชาธิปไตย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มดำเนินการอย่างเป็นระบบที่นำไปสู่ความยั่งยืน โดยมีส่วนราชการให้การสนับสนุนการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพัฒนาอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และยังได้มีการพัฒนาผลิตภันฑ์ที่มีคุณภาพสามารถสามารถเข้าถึงตลาดได้ไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยวของเขื่อนภูมิพล ตลาดในอำเภอสามเงา เป็นต้น ทำให้ชุมชนมีรายได้จากการรวมกลุ่มกันเพิ่มมากขึ้น

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ


1.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช)
2. OTOP คัดสรร 3ดาว
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 
คุณภาพของปลา (ปลาสด+สะอาด)

ความสัมพันธ์กับชุมชน
กระบวนการขับเคลื่อนมาจากคนในชุมชนอย่างแท้จริงได้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจกันในการพัฒนาภูมิปัญญาให้คงไว้อย่างยั่งยืน
กระบวนการผลิต


ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาคุ้มเสลียมและกลุ่มปลาย่างบ้านสันป่าป๋วยปลาคุ้มเสลียม
ที่อยู่ 32/1,91/2 5,2 - ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
 0-8573-7131-4,0-8720-1704-1
ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
นายอานัน จันปาลี,นางวิไล คำชุ่ม
ที่อยู่ 32/1,91/2 5,2 - ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
 0-8573-7131-4,0-8720-1704-1
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
กลุ่มผู้ผลิต : กลุ่มแปรรูปปลาคุ้มเสลียม
สถานที่ผลิต : เลขที่ 32/1 ม. 5 ต.บ้านนา อ.สามเงา 63130 
กลุ่มผู้ผลิต : กลุ่มปลาย่างสันป่าป๋วย
สถานที่ผลิต : เลขที่ 91/2 ม. 2 ต.บ้านนา อ.สามเงา 6313
         
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th